Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Документи за јавни политики

  • ДИГИТАЛНА ПОВРЗЛИВОСТ ЗА НАПРЕДОК ВО ИСТРАЖУВАЊАТА, ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ И ИНОВАЦИИТЕ: ПОЛИТИКИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ОПЕРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО – Дејан Златковски
  • Образованието – клуч за мултикултурно општество – проф. д-р Маргарита Матлиевска
  • (Не)вработеност кај младите во Северна Македонија – Наташа Димова
  • Одржливоста на земјоделските системи за производство на храна – Лилјана Јонески
  • БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ХРАНА – Фросе Ѓоргиевска
  • Реформа на јавната администрација – Стратешко планирање, инклузивни политики и легислатива заснована на докази – М-Р Филип Кондовски
  • ЕУ ЛИДЕР пристап за интегриран територијален развој и рурален просперитет во Северна Македонија – Марина Тошеска
  • Учеството на граѓанското општество во креирањето на националните политики за евроинтеграции на Република Северна Македонија – м-р Александра Димовска
  • РАЗВИВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ АЛАТКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВРОПСКАТА ПРАВНА РАМКА – д-р Ице Илијевски
  • ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ Е-УСЛУГИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – Андријана Богдановска