Делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија на 01 јуни 2022 година објави повик за апликации за зајакнување на модернизацијата и иновативното управување во секторот земјоделство (EuropeAid / 174823 / DD / ACT / MK) беше објавен. Крајниот рок за поднесување концептот е 18.07.2022 година во 12:00 часот (CET).

Повеќе информации за повикот прочитајте подолу.

____________________________________

The EU Delegation in the Republic of North Macedonian launched a call of proposals for Enhancing modernization and innovative management in the sector of agriculture (EuropeAid/174823/DD/ACT/MK) was launched on 01 June 2022. The deadline for submission of concept notes is 18/07/2022 at 12:00 (CET).

For more information, please find this link

or at the EU Delegation website.