ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ:

ДОЗНАЈТЕ ШТО НУДИ ПЛАТФОРМАТА ЗА СТРУКТУРЕН ДИЈАЛОГ:

ИНФОРМИРАЈ СЕ ОД КЛУЧНИТЕ РЕСУРСНИ ПОРТАЛИ НА ЕУ

СТРУКТУРА НА ИПА

ШТО СЕ СРГ И КАКО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВААТ ВО НИВ