Мрежата за Партнерство за отворена власт објавува ОТВОРЕН ПОВИК за изразување на интерес за членување на претставници од заинтересирани граѓански организации во Советот за координација и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година.

Пријавувањето за членство во Совет за координација и следење на НАП за ПОВ 2021-2023 година се врши по електронски пат, со доставување на пополнета пријава и потребните документи на следната електронска адреса: POVSovet@fosm.mk не подоцна од 13 јануари 2022 година.

Пријавата и сите останати детали поврзани со Повикот ќе ги најдете на следниот ЛИНК