Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Образование, социјална политика и вработување секторски работни групи / Образование, социјална политика и вработување

Ова е секторска работна група со надлежности во следните групи на јавни политики:

(1) Политики за вработување, со областите:

поттикнување на вработувањето и поддршка на социјалната и економската вклученост, вклучително и за малцинствата и ранливите групи.

 • Политики и активни мерки на пазарот на труд;
 • Продолжување на активното вработување;
 • Модернизација на системот на социјална заштита и воведување повеќе модерни семејни политики, и;
 • Социјален дијалог, подобрен административен капацитет за спроведување на трудовите закони.

(2) Образовни политики, со областите:

 • Образование во функција на економскиот раст и развој,
 • Подобрување на квалитетот на образованието, релевантност на наставните програми и задоволување на потребите на пазарот на трудот за квалификувана и подготвена работна сила.

* Образовните политики во рамки на оваа секторска работна група издвоени се во рамки на потсекторот образование, средно стручно (ВЕТ)

(3) Социјална политика и инклузија, со областите:

 • Реформи за системите за социјална и здравствена заштита;
 • Подобар пристап до квалитетни социјални услуги и услуги за нега, вклучувајќи ги и здравствените услуги, особено за ранливите групи како што се ромите.
 • Подобрување на пристапот на младите луѓе и жените кон пазарот на трудот, механизми за социјална заштита за нивно зголемено учество на пазарот на труд.
 • Пристап до достапните услуги за образование и грижа во раното детство, како и зајакнување на политиките за поддршка на пристапот на родителите на пазарот на трудот.
 • Пристап на обесправените групи, како што се ромите, жените жртви на насилство и лицата со посебни потреби, до вработување, образование и социјални услуги.
 • Испорака на социјалните услуги, намалување на ризиците од социјално исклучување.
 • Градење на капацитетите за следење и оценување на социјалната вклученост и благосостојбата на младите, жените и ранливите групи и елаборација на ефективни современи социјални политики.

Секторската работна група е формирана во 2017 година.

Одговорни институции:

 • Министерство за труд и социјална политика;
 • Министерство за образование и наука;
 • Секретаријат за европски прашања.

Покрај државните чинители и донаторските претставници, граѓанските организации учествуваат во работата на оваа секторската работна група од 2018 година.

Образование, социјална политика и вработување е единствената секторска работна група од секторот Образование, социјална политика и вработување (линк за повеќе информации)

ДОКУМЕНТИ
EU for Inclusion
Деловник за работа на секторската работна група
Sector Reform Performance Contract “EU for Youth”
Sector Reform Contract for Employment and Education
EU Support for Education, Employment and Social Policy
Employment and social reform programme 2020