Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 5 | Јавни набавки
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 5 | Јавни набавки

Поглавјето 5 се состои од општи принципи на транспарентност, еднаков третман, слободна конкуренција и недискриминација при јавните набавки.

Специфичните правила на ЕУ се применуваат за координација на доделувањето на јавни договори за работи, услуги и набавки, за традиционални договорни субјекти, како и за посебни сектори. Во законодавството, исто така, се утврдуваат правилата за ревизија на постапките и достапноста на правните лекови.

Јавни набавки се и договорите за јавно приватно партнерство и концесии. Проектите за јавно-приватно партнерство се проекти кои имаат за цел да одговорат на одредена јавна потреба, односно проекти кои имаат за цел да обезбедат јавна услуга во надлежност на јавен орган. Потребни се специјализирани тела на национално ниво за спроведување на политиките од ова поглавје.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг