Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 29 | Царинска унија
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 29 | Царинска унија

Поглавјето 29  содржи, скоро исклучиво, законодавство кое е директно обврзувачко за државите-членки. Се состои од царинскиот законик на ЕУ и неговите одредби за спроведување; комбинираната номенклатура, заедничката царинска тарифа и одредбите за тарифна класификација, ослободувањето од царински давачки, суспензии на царината и одредени тарифни квоти, а и други одредби, како што се оние за царинска контрола на фалсификувани и пиратски производи, прекурсори на лекови, извоз на културни добра, како и взаемна административна помош за царински работи и транзит.

Од државите-членки се очекува да обезбедат воспоставување на потребните капацитети за соодветна примена на законодавството, а и врски со соодветните компјутеризирани царински системи на ЕУ. Од царинските служби пак, се очекува да обезбедат капацитети за соодветна примена и спроведување на посебните правила утврдени во сродните области на законодавство, како што е надворешната трговија.

Објаснувачки скрининг
  • Објаснувачки состанок за „Поглавје 29 - Царинска унија“, одржан е на 23 и 24 септември 2019 г.
    Презентациите за објаснувачкиот скрининг за ова поглавје не се јавно достапни во моментов.
Билатерален скрининг