Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 9 | Финансиски услуги
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 9 | Финансиски услуги

Поглавјето 9 се состои од правила за овластување, работење и супервизија на финансиските институции од областа на банкарството, осигурувањето, дополнителните пензии, инвестициските услуги и пазарот на хартии од вредност.

Финансиските институции можат да работат ширум ЕУ во согласност со принципот „контрола од матична држава“, преку формирање филијали или преку обезбедување услуги на прекугранична основа.

Целта на политиката на ЕУ за финансиските услуги е да обезбеди висок степен на стабилност, безбедност и ефикасност на финансискиот систем, како и соодветна заштита на потрошувачите, инвеститорите и осигурениците.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг