Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 33 | Финансиски и буџетски одредби
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 33 | Финансиски и буџетски одредби

Ова поглавје ги опфаќа правилата што се однесуваат на финансиските ресурси потребни за финансирање на буџетот на ЕУ („сопствени ресурси“). Овие ресурси се создаваат главно од придонесите од државите-членки кои се базираат врз традиционални сопствени ресурси од царински и земјоделски давачки и давачки од шеќер; ресурси кои се базираат  на данок на додадена вредност; и ресурси кои се базираат  на нивото на бруто националниот приход. Државите-членки мора да имаат соодветен административен капацитет за соодветно координирање и обезбедување на правилна пресметка, наплата, плаќање и контрола на сопствените ресурси. Законодавството во оваа област е директно обврзувачко и не бара транспонирање во националното законодавство.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг