Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 21 | Транс-европски мрежи
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 21 | Транс-европски мрежи

Поглавјето 21 опфаќа политика за Транс-европските мрежи во областите на транспортот, телекомуникациите и енергетската инфраструктура, вклучувајќи ги упатствата на Заедницата за развој на транс-европските мрежи и мерките за поддршка за развој на проекти од заеднички интерес.

Основањето и развојот на транс-европски мрежи и промовирањето на соодветна интерконекција и интероперабилност на националните мрежи имаат за цел да го искористат целосниот потенцијал на внатрешниот пазар и да придонесат за економски развој и создавање на вработување во Европската унија.

Објаснувачки скрининг
  • Објаснувачки состанок за „Поглавје 21 – Транс-европски мрежи“, одржан е на 27 март 2019 г, во продолжение на објаснувачкиот состанок за Поглавје 15 – Енергетика, како и на 27 јуни 2019 г, во продолжение на објаснувачкиот состанок за Поглавје 14 - Транспортна политика.
    Презентациите за објаснувачкиот скрининг за ова поглавје не се јавно достапни во моментов.
Билатерален скрининг