Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 18 | Статистика
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 18 | Статистика

Поглавјето 18 опфаќа усогласување на националната статистичка инфраструктура со принципите на ЕУ како што се непристрасност, сигурност, транспарентност, доверливост на индивидуалните податоци и достапност на кредибилна службена статистика. Тоа е основата за креирање јавни политики, што создава подобри услови за подинамичен социјален и економски развој.

Ова поглавје се состои од методологија, класификација, и процедури за прибирање на податоци во различни области, како што се макроекономски и ценовни статистики, демографска и социјална статистика, регионална статистика и статистика за бизнис, транспорт, надворешна трговија, земјоделство, животна средина и наука и технологија.

Не е потребно транспонирање во националното законодавство за статистика, бидејќи истото се состои претежно од регулативи.

Објаснувачки скрининг
  • Објаснувачки состанок за „Поглавје 18 - Статистика“, одржан е на 12 и 13 февруари 2019 г.
    Презентациите од одржаниот состанок достапни се на следниот линк:
Билатерален скрининг