Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 4 | Слободно движење на капитал
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 4 | Слободно движење на капитал

Државите-членки мора да ги отстранат, со некои исклучоци, сите ограничувања за движење на капиталот во рамките на ЕУ, помеѓу државите-членки и трети држави.

Поглавјето 4 се состои од правила што се однесуваат на прекугранични плаќања и извршување на налози за трансфер на хартиите од вредност. Директивата за борба против перење пари и финансирање на тероризам бара од банките и другите економски оператори, да ги идентификуваат клиентите и да известуваат за одредени трансакции. Особено кога се работи за предмети со висока вредност и со големи трансакции во готовина.

Клучен услов за борба против финансискиот криминал е создавање на ефективен административен и извршен капацитет, вклучително и соработка помеѓу супервизорите, спроведувачите на законот и обвинителските органи.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг