Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 20 | Претпријатија и индустриска сопственост
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 20 | Претпријатија и индустриска сопственост

Поглавјето 20 има за цел да промовира индустриски стратегии за зајакнување на конкурентноста и иновациите преку забрзување на прилагодувањето кон структурните промени и поттикнување на поволно деловно опкружување ширум ЕУ. Намената на јавните политики од ова поглавје е поттикње на зголемени домашните и странскиинвестиции и подобрување на целокупното деловно опкружување во кое работат малите и средни претпријатија (МСП).

Ова поглавје содржи дел во однос на приватизацијата и преструктуирањето (надополнувајќи се со Поглавјето 8 – Политика на конкуренција), а најголемиот дел го сочинуваат принципите на индустриската политика на ЕУ.

Форумите за консултации на ЕУ, програмите на Заедницата, како и препораките иразмените на најдобри практики во врска со МСП, имаат за цел да ја подобрат формулацијата и координацијата на политиките за претпријатијата во внатрешниот пазар. Спроведувањето на политиките за претпријатија и индустриска сопственост подразбира поседување на соодветен административен капацитет на национално, регионално и локално ниво.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг