Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 6 | Право на трговски друштва
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 6 | Право на трговски друштва

Поглавјето 6 се однесува на основање и работење со компании во државите-членки на Европската унија.

Ова поглавје опфаќа два дела: законодавство за трговски друштва во потесна смисла и сметководство и ревизија. Законодавството за трговски друштва се состои од правила за формирање, регистрација, спојување и поделба на компаниите. Во делот на финансиското известување, законодавството на ЕУ утврдува правила за презентирање на годишни и консолидирани сметки, вклучително и поедноставени правила за малите и средни претпријатија.

Примената на меѓународните сметководствени стандарди е задолжителна за некои субјекти од јавен интерес. Покрај тоа, поглавјето 6 наведува специфични правила за одобрување, професионален интегритет и независност на законските ревизии.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг