Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 7 | Право на интелектуална сопственост
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 7 | Право на интелектуална сопственост

Поглавјето 7 содржи усогласени правила за примена на авторските и сродните права, како и правата од индустриска сопственост.

Законодавството за права на интелектуална сопственост специфицира усогласени правила за правна заштита на авторските и сродните права. Посебни одредби се применуваат за заштита на бази на податоци, компјутерски програми, топографии на полупроводници, сателитско емитување и пренасочување на кабли.

Во областа на правата од индустриска сопственост, законодавството на ЕУ утврдува усогласени правила за правна заштита на трговските марки и дизајни. Други специфични одредби се применуваат за биотехнолошки пронајдоци, лекови и производи за заштита на растенија. Законодавството од оваа област, исто така, утврдува трговска марка на Заедницата и дизајн на Заедницата.

Потребни се соодветни механизми, особено ефикасен капацитет за спроведување на политиките за право на интелектуална сопственост на национално ниво.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг