Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 24 | Правда, слобода и безбедност
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 24 | Правда, слобода и безбедност

Политиките на ЕУ во поглавјето 24 имаат за цел да ја одржат и дополнително да ја развиваат Унијата како област на слобода, безбедност и правда

Од државите-членки се очекува да бидат соодветно подготвени за правилно спроведување на рамка на заеднички правила која е во постојан раст. И тоа за прашања како што се: гранична контрола, визи, надворешна миграција, азил, полициска соработка, борба против организираниот криминал, борба против тероризам, соработка во областа на дрогата, царинска соработка, и судска соработка во кривичното и граѓанското право,

Пред сè, ова подразбира силен и добро интегриран административен капацитет во агенциите за спроведување на законот и останатите релевантни тела, од кои се очекува да ги постигнат потребните стандарди. Стручната, професионално неприкосновената и ефикасна полициска организација е од огромно значење.

Нај деталниот дел од политиките на ЕУ за правда, слобода и безбедност е законското право на Шенген, што подразбира укинување на внатрешните гранични контроли во ЕУ. Сепак, за новите држави-членки значителни делови од Шенген-правото се спроведуваат според посебна одлука на Советот која се донесува по пристапувањето.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг