Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 8 | Политика за конкуренција
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 8 | Политика за конкуренција

Законодавството за конкуренција опфаќа политика против трустови (вклучувајќи и спојувања), политика за контрола на државната помош и либерализација.

Поглавјето 8 вклучува правила и процедури за борба против антиконкурентското однесување од страна на компаниите (рестриктивни договори помеѓу претпријатија и злоупотреба на доминантната позиција), преиспитување на спојувањата меѓу претпријатија и спречување владите да даваат државна помош која што ја нарушува конкуренцијата на внатрешниот пазар.

Општо, правилата за конкуренција се директно применливи во целата Унија, а од државите-членки се очекува целосно да соработуваат со Комисијата при спроведувањето на истите.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг