Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 1 | Слободно движење на стоки
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 1 | Слободно движење на стоки

Принципот на слободно движење на стоки подразбира дека производите може да се тргуваат слободно од еден дел на Унијата кон секој друг. Во голем број сектори, овој генерален принцип е надополнет со усогласена регулаторна рамка, следејќи го „стариот пристап“ (наметнување прецизни спецификации на производи) или „новиот пристап“ (наметнување на општи барања за производи).

Усогласената европска легислатива за производи, која треба да се транспонира, претставува најголем дел од законодавството од ова поглавје. Покрај тоа, соодветниот административен капацитет е од суштинско значење за спроведување на ограничувањата во трговијата, како примената на хоризонтални и процедурални мерки во области како што се стандардизација, проценка на сообразност, акредитација, метрологија и надзор на пазарот.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг