Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 26 | Образование и култура
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 26 | Образование и култура

Областите образование, обука, млади и култура се главно во надлежност на државите-членки. Рамковната соработка за политиките за образование и обука има за цел да ги насочи националните политики кон постигнување на заеднички цели преку отворен метод на координација.

Во однос на културната разновидност, државите-членки треба да ги почитуваат принципите наведени во член 151 од Договорот на ЕК и да обезбедат нивните меѓународни обврски да овозможуваат зачувување и унапредување на културната разновидност.

Од државите-членки се очекува да поседуваат соодветна законска, административна и финансиска рамка, како и неопходен капацитет за спроведување и ефективно финансиско управување на програмите за образование, обука и млади (Еразмус+).

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг