Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 10 | Информатичко општество и медиуми
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 10 | Информатичко општество и медиуми

Поглавјето 10 се состои од специфични правила за електронски комуникации, услуги за информатичко општество, особено електронска трговија, услуги со условен пристап и аудио-визуелни услуги.

Во областа на електронските комуникации, законодавството на ЕУ има за цел да ги отстрани пречките за ефикасно функционирање на внатрешниот пазар во телекомуникациски услуги и мрежи, да ја промовира конкуренцијата и да ги заштити интересите на потрошувачите во овој сектор, вклучително и универзална достапност на современи услуги.

Што се однесува пак до аудио-визуелната политика, според законодавството на ЕУ, потребно е усогласување со Директивата Телевизија без граници”, што создава услови за слободно движење на телевизиските емисии во рамките на ЕУ. Правото на Европската Унија има за цел воспоставување на транспарентна, предвидлива и ефективна регулаторна рамка за јавна и приватна радиодифузија која е во согласност со европските стандарди. Исто така, потребен е капацитет за учество во програмите на заедницата ”Mедиа Плус” и”Медиа тренинг”.

Објаснувачки скрининг
  • Објаснувачки состанок за „Поглавје 10 – Информатичко општество и медиуми”, закажан е да се одржи на 20 и 21 ноември 2019 г.
Билатерален скрининг