Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 27 | Животна средина
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 27 | Животна средина

Политиката за животна средина на ЕУ има за цел да промовира одржлив развој и да ја заштити животната средина за сегашните и идните генерации. Истата се темели на превентивно дејствување, принципот „загадувачот плаќа”, борба против извориштата на штета во животната средина, заедничката одговорност и интеграцијата на заштитата на животната средина во останатите политики на ЕУ.

Поглавјето 27 содржи преку 200 правни акти кои опфаќаат хоризонтална легислатива, квалитет на вода и воздух, управување со отпад, заштита на природата, контрола на индустриско загадување и управување со ризик, хемикалии и генетски модифицирани организми (ГМО), бучава и шумарство. Усогласеноста со законодавството за животната средина бара значителни инвестиции. Професионалната и добро подготвена администрација на национално и локално ниво е предуслов за правилна примена и соодветно спроведување на законодавството на животната средина.

Објаснувачки скрининг
  • Објаснувачки состанок за „ Поглавје 27 - Животна средина “, одржан е на 13, 14, 15, 16 и 17 мај 2019 г.
    Презентациите за објаснувачкиот скрининг за ова поглавје не се јавно достапни во моментов.
Билатерален скрининг