Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 17 | Економска и монетарна унија
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 17 | Економска и монетарна унија

Законодавството во поглавјето 17 содржи специфични правила за обезбедување независност на централните банки во државите-членки, забрана за директно финансирање на јавниот сектор од страна на централните банки и забрана за привилегиран пристап на јавниот сектор до финансиски институции.

Од државите-членки се очекува да ги координираат своите економски политики и истите да ги усогласат со Пактот за стабилност и раст (ПСР) на фискалниот надзор. Од новите држави-членки дополнително се очекува да бидат посветени кон исполнување на критериумите утврдени со Договорот за Европската Унија (ДЕУ), како подготовка за усвојувањето на еврото во догледно време по пристапувањето. Дотогаш, тие учествуваат во Економската и монетарна унија како држава-членка во која не се употребува еврото и со сопствените курсни рати постапуваат како за прашање од заеднички интерес.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг