Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 16 | Даноци
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 16 | Даноци

Поглавјето 16 опфаќа опширно подрачје на индиректно оданочување, имено данок на додадена вредност (ДДВ) и акцизи. Тоа го утврдува обемот, дефинициите и принципите на ДДВ. Акцизите за производи од тутун, алкохолни пијалоци и енергетски производи, исто така, подлежат на законодавството на ЕУ.

Што се однесува до директното оданочување, законодавство од поглавјето 16 опфаќа одредени аспекти на оданочување на приходите од заштеди на поединци и даноци на компаниите.

Од државите-членки се очекува почитување на принципите на европскиот „Кодекс на однесување за деловно оданочување, кои се насочени кон елиминација на штетните даночни мерки.

Административната соработка и взаемната помош меѓу државите-членки имаат за цел да обезбедат непречено функционирање на внатрешниот пазар при оданочувањето и да обезбедат алатки за спречување на даночно затајување и избегнување.

Од државите-членки се очекува соодветно да ги воспостават потребните капацитети за спроведување на оданочувањето. Тоа ги вклучува и врските со релевантните системи за компјутеризирано оданочување на ЕУ.

Објаснувачки скрининг
  • Објаснувачки состанок за „Поглавје 16 - Даноци“, одржан е на 3 и 4 јуни 2019 г.
    Презентациите од одржаниот состанок достапни се на следниот линк:
Билатерален скрининг