Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Предложете тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
За кои теми/политики според вас би требало да се отвори дискусија на форумот?
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 14 | Транспортна политика
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 14 | Транспортна политика

Поглавјето 14 за цел има подобрување на функционирањето на внатрешниот пазар преку промовирање на безбедни, ефикасни и еколошки здрави транспортни услуги кои се лесни за користење. Во овој дел, законодавството на ЕУ ги опфаќа секторите патен сообраќај, железницата, внатрешни патишта, комбиниран транспорт, воздушен сообраќај и сателитска навигација.

Поглавјето 14 се однесува на техничките и безбедносните стандарди, безбедноста, социјалните стандарди, контролата на државната помош и либерализацијата на пазарот во контекст на внатрешниот транспортен пазар.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг
Корисни линкови
Предложете тема за дискусија на форумот