Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 22 | Регионална политика и координација на структурни инструменти
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 22 | Регионална политика и координација на структурни инструменти

Законодавството на поглавјето 22 се состои главно од рамковни и регулативи за спроведување, за кои не се очекува транспонирање во националното законодавство. Тие ги дефинираат правилата за изготвување, одобрување и спроведување на структурните фондови и програмите на фондот за кохезија кои ја рефлектираат територијалната организација на секоја држава.

Овие програми се преговараат и договараат со Комисијата, но спроведувањето на истите е одговорност на државите-членки. Државите-членки мора да го почитуваат законодавството на ЕУ во целост, во областа на јавните набавки, конкуренцијата, животната средина, како и при изборот и спроведувањето на проектите.

Државите-членки мора да имаат воспоставена институционална рамка и соодветен административен капацитет кои што обезбедуваат програмирање, спроведување, мониторинг и евалуација, на ефективен и економичен начин, од гледна точка на управување и финансиска контрола.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг