Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 3 | Право на основање и слобода на давање услуги
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 3 | Право на основање и слобода на давање услуги

Слободата на давање услуги овозможува функционирање на внатрешниот пазар на ЕУ и го покрива правото на основање, т.е. да започнете и вршите деловна дејност во било која држава-членка.

Секоја држава-членка мора да обезбедува правото на основање и слободата за обезбедување прекугранични услуги за физичките и правните лица од ЕУ, да не бидат нарушени со националното законодавство.

Законодавството од поглавјето 3 ги хармонизира правилата за регулираните професии при обезбедување взаемно признавање на квалификациите и дипломите помеѓу држави-членки. За одредени регулирани професии мора да се следи заедничка програма за потребниот минимум за обука, со цел автоматски да се добие квалификација во држава-членка на ЕУ. Во однос на поштенските услуги, законодавството на ЕУ исто така има за цел да го отвори секторот за поштенски услуги за конкуренција постепено и контролирано, во рамките на регулаторната рамка која обезбедува универзална услуга.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг