Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 7 | Право на интелектуална сопственост
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 7 | Право на интелектуална сопственост

Поглавјето 7 содржи усогласени правила за примена на авторските и сродните права, како и правата од индустриска сопственост.

Законодавството за права на интелектуална сопственост специфицира усогласени правила за правна заштита на авторските и сродните права. Посебни одредби се применуваат за заштита на бази на податоци, компјутерски програми, топографии на полупроводници, сателитско емитување и пренасочување на кабли.

Во областа на правата од индустриска сопственост, законодавството на ЕУ утврдува усогласени правила за правна заштита на трговските марки и дизајни. Други специфични одредби се применуваат за биотехнолошки пронајдоци, лекови и производи за заштита на растенија. Законодавството од оваа област, исто така, утврдува трговска марка на Заедницата и дизајн на Заедницата.

Потребни се соодветни механизми, особено ефикасен капацитет за спроведување на политиките за право на интелектуална сопственост на национално ниво.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг
Корисни линкови
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот