Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 28 | Заштита на потрошувачите и здравствена заштита
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 28 | Заштита на потрошувачите и здравствена заштита

Поглавјето 28 се однесува на заштита на потрошувачите и ја опфаќа безбедноста на стоките за широка потрошувачка, како и заштитата на економските интереси на потрошувачите во голем број на специфични сектори. Со ова поглавје од државите-членки се очекува да го транспонираат соодветното ЕУ законодавство во националното. Исто, од нив се очекува да воспостават независни административни структури кои поседуваат овластувања за ефикасно надгледување на пазарот и спроведување на законодавството.

Исто, со поглавјето 28 потребно е да се обезбедат: соодветни судски и вонсудски механизми за решавање спорови, информации и едукација за потрошувачите и улогата на организациите за заштита на потрошувачите. Дополнително, ова поглавје опфаќа и специфични обврзувачки правила во областа на јавното здравство.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг